Hafan

Mae Partneriaeth Rhosdir Powys yn fenter cydweithredol uchelgeisiol a chyffrous sy’n ceisio gwella ardaloedd eang o rhostiroedd drwy:

Hyrwyddo bioamrywiaeth rhostiroedd

Rheoli cynefinoedd grug

Cydbwyso hamdden y rhostir gyda adnoddau naturiol a bywyd gwyllt

Ymgysylltu a chymunedau lleol

Mae’r fenter hon yn cael ei hariannu gan Gynllun Rheoli Cynaliadwy o dan raglen Cymunedau Gwledig Datblygiadau Gwledig y Llywodreath Gymreig.

 Newyddion Diweddaraf

 • cyfrifon adar

  Y Cyfri Mawr: Adar Tir Amaethyddol –creu cynefinoedd drwy’r flwyddyn

  by Powys Moorland Partnership
  on 14th Chwefror 2019
  Mae’r Prosiect wedi cynnal sawl cyfrifiad ar nifer o ffermydd ger y gweundiroedd y mis Ionawr/Chwefror hwn a bu plant ysgolion cynradd y Gelli a Chleiro yn cynorthwyo i gasglu data. […] Ddarllen mwy
 • Tymor Bridio

  Y tymor bridio – angen atgoffa!

  by Powys Moorland Partnership
  on 14th Chwefror 2019
  Mae’r Prosiect yn paratoi pamffledyn ar y cyd â’n cydweithwyr allweddol, y ffermwyr/porwyr/Cymdeithas Ceffylau Prydain/Cerddwyr/CS Powys ac ati fel y gallwn gynorthwyo pobl i ddefnyddio’n tirweddau’n gyfrifol yn enwedig wrth i ni agosáu at y tymor bridio. Atgoffir cerddwyr cŵn ei fod yn hollbwysig cadw cŵn o dan reolaeth ac aros ar y llwybrau yn ystod y cyfnod hwn o’r flwyddyn os ydym am sicrhau llwyddiannau bridio. Mae hyn yn berthnasol i adar ac ŵyn bach sydd angen pob amddiffyniad posib y gwanwyn hwn. […] Ddarllen mwy
 • Adar

  Newyddion adar gan Nick Myhill

  by Nick Myhill
  on 14th Chwefror 2019
  Gall yr hydref a’r gaeaf fod yr un mor bwysig â’r gwanwyn a’r haf i adar. Gellir dadlau fod Ynysoedd Prydain yn bwysig ar gyfer adar mudol y gaeaf oherwydd ein lleoliad mwyn. Mae hyn yn amlwg os byddwch yn teithio i un o ardaloedd yr aberoedd mawr tebyg i Fae Morecambe neu The Wash, lle y mae’n bosib gweld niferoedd mawr o adar rhydiol sy’n bridio ymhellach i’r gogledd. Hyd yn oed yn y mewndiroedd, mae ynysoedd Prydain yn hoff le ar gyfer rhywogaethau o’r fronfraith, tebyg i’r Coch Dan Adain a’r Socan Eira. […] Ddarllen mwy
 • Ucheldiroedd Prydain

  Economeg Gweundiroedd Powys

  by Powys Moorland Partnership
  on 14th Chwefror 2019
  Mae’r hyn ddylai ucheldiroedd Prydain fod mewn 100 mlynedd yn bwnc sy’n cael ei drafod llawer ac mae gan bawb ei safbwynt. […] Ddarllen mwy
 • hebolion

  Cynnal ein hebolion Cymreig lled wyllt

  by Powys Moorland Partnership
  on 14th Chwefror 2019
  Heb farch ar y bryn am bron i wyth mlynedd a rhai o’r cesyg allan yn pori trwy’r flwyddyn, mae’r ebolion yn awr yn eu hugeiniau. […] Ddarllen mwy
 • sustainability

  Sut beth yw rhosdir cynaliadwy?

  by Powys Moorland Partnership
  on 28th Medi 2018
  Dyna'r cwestiwn y mae Partneriaeth Rhosdir Powys yn gobeithio darparu atebion. […] Ddarllen mwy
“O'r holl ddadleuon ystyriwyd am sut i reoli bywyd gwyllt, efallai y pwysicaf yw bioamrywiaeth - yr amrywiaeth o'r bywyd o'n cwmpas. Am fynegiant llawn o'i botensial gwych, mae'n rhaid i'r meddwl dynol dyfu mewn awyrgylch mor amrywiol a sydd phosib. Mae amrywiaeth o bob ffurf - nid yn unig biolegol, ond diwylliedig a chymdeithasol - yn angenrheidiol i ysgogi ein meddwl ac i ffurfio pwerau ein dychymyg; mae'n ffresio ein gallu i ddarganfod atebion newydd i hen broblemau and yn arwain at lefelau uwch o greadigrwydd. Mae amrywiaeth yn meithrin ein meddyliau a'n heneidiau ac mor angenrheidiol tuag at ein lles a'r bwyd yr ydym yn ei fwyta.  Yn fyr, mae'n ein gwneud yn fwy dyniol.”
Gordon Haber
Biolegydd a Chadwraethwr

Cadw mewn cysylltiad, cyfranogwch.

Byddwn yn cynnal gweithgareddau amrywiol yn ystod y 6 mis nesaf. Os hoffech gyfranogi neu fod gennych rai syniadau, cysylltwch â Catherine ar urmyc.sdnalroomsywop@tcatnoc

Partneriath Rhostir Powys