Cydbwyso defnydd hamddenol y rhostiroedd gyda adnoddau naturiol a bywyd gwyllt

Pam?

Mae cysylltu ein adnoddau naturiol a lles y wlad yn unchelgais allweddol o’r fenter hon.

Un a brif nodweddiadau y fenter yw cyflawni cydbwysedd ymarferol a thymor-hir rhwng natur a phobl, yn cynnwys rhai sy’n ennill bywoliaeth o’r rhostiroedd ac y rhai sy’n cael mwynhad hamddenol ohonynt. Dyma’r datblygiad cynaliadwy clasurol rhwng amgylchedd, economi a chymdeithas.

Drwy gydweithio gyda’r partion a diddordeb, mae’r fenter hon yn ymgysylltu gyda, a chreu cyfranogiad o sawl ran deiliaid lleol, fel gan bopeth o fywyd adar i swristiaeth gyfle i lwyddo.

Mae rhostiroedd Powys wedi arfer a cherddwyr, marchogion, cerddwyr cwn, beiciau modur, cerbydau 4×4 ac rydym yn cynnal sawl darlith i addysgu bob grwp i sicrhau nad yw eu mwynhad o’r rhostiroedd yn amharu ar fywyd gwyllt nac yn neweidio’r tirwedd.

Byddwn yn gweithredu dulliau arloesol i egluro Mynediad Agored i annog bobl i ddefnyddio’r tir yn gyfrifol yn enwedig yn ystod tymor bridio yn y gwanwyn.

Mae Deddf Lles Cenedlaethau’r Dyfodol (2015) yn ddeddf uchelgeisiol a fabwysiadwyd gan Lywodreath Cymru sy’n ceisio gwella agweddau cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliedig Cymru ac yn gosod platfform i bob penderfyniad a wneir.

Mae PRP yn alinio eu gwaith yn ol e ddeddf hon. Rhain yw. Cymru’n fyd-eang gyfrifol. Cymru ffyniannus. Cymru gwydn. Cymru iachach. Cymru fwy cyfartal. Cymru gyda cymunedau cydlynol. Cymru gyda diwylliant bywiog a’r iaith Gymraeg yn ffynnu.

Mae Partneriaeth Rhosdir Powys yn fenter cydweithredol uchelgeisiol a chyffrous sy’n ceisio gwella ardaloedd eang o rhostiroedd drwy:

Hyrwyddo bioamrywiaeth rhostiroedd

Rheoli cynefinoedd grug

Cydbwyso hamdden y rhostir gyda adnoddau naturiol a bywyd gwyllt

Ymgysylltu a chymunedau lleol

Mae’r fenter hon yn cael ei hariannu gan Gynllun Rheoli Cynaliadwy o dan raglen Cymunedau Gwledig Datblygiadau Gwledig y Llywodreath Gymreig.

Cadw mewn cysylltiad, cyfranogwch.

Byddwn yn cynnal gweithgareddau amrywiol yn ystod y 12 mis nesaf. Os hoffech gyfranogi neu fod gennych rai syniadau, cysylltwch â Catherine ar urmyc.sdnalroomsywop@tcatnoc

Partneriath Rhostir Powys