Hyrwyddo Bioamrywiaeth Rhostiroedd

Pam?

I adfer harddwch, bioamrywiaeth a photensial economaidd unigryw Cymru, er gwaethaf dirywiad cynefin ucheldir, cyn y gwneir niwed anadferadwy.

Mae’n adnabyddus fod ucheldiroedd Cymru yn dioddeff – yn fwy na rhannau eraill o’r D.U – mae dirywiad difrifol mewn niferoedd o adar nyth-daear a chynefinoedd grug.

Yr achod tebygol yw cyfuniad o dwysau amaethyddol, coedwigo helaeth, tir wedi’i adael, draenio a rhoi’r gorau i reoli ysglyfaethwyr.

Drwy nifer o arferion rheoli rhostiroedd a sgyrsiau newydd gyda’r gymuned leol, y nod yw adfer y dirywiad drwy gydweithio i helpu gynyddu llywddiant bridio y grugiar ac adar hirgoes, a mae llawer ononynt ar y rhestr goch pryder cadwraeth.

Rydym wedi cychwyn cynllun amddiffyn adar hirgoes drwy roi llawer o grafiadau bas i helpu oroesi’r adar bregus hyn.

Os yr ydym am edrych i adfer iechyd ein tirwedd, bydd rhaid i ni weithio a raddfa’r tirwedd, sy’n golygu creu cylch mwy o gwmpas ardal fwy mewn modd cysylltiedig. Ni fedrwn weithio ar ben ein hunain a dyna pham mae’r fenter hon yn siarad a’r ffermwyr lleol fel bod gan yr adar hirgoes gwell gyfle i oroesi pe bai amgylchiadau tu hwnt i’r rhosdir yn ffafriol iddynt.

Y rugiar goch yw’r dangosydd ar ein rhosdiroedd grug, nhw yw’r unig adar gwyllt brodorol sy’n byw yno 12 mis y flwyddyn.

Dim yn unig y gallwn adfer amgylchiadau y rhostiroedd i wella cyfleuon bridio i’r adar a bywyd gwyllt arall, ond mae’n bosib hefyd darparu gwasanaethau ecosystem eraill yn cynnwys dilyniant carbon, cadw dwr a lliniaru risg llifogydd.

Mae Partneriaeth Rhosdir Powys yn fenter cydweithredol uchelgeisiol a chyffrous sy’n ceisio gwella ardaloedd eang o rhostiroedd drwy:

Hyrwyddo bioamrywiaeth rhostiroedd

Rheoli cynefinoedd grug

Cydbwyso hamdden y rhostir gyda adnoddau naturiol a bywyd gwyllt

Ymgysylltu a chymunedau lleol

Mae’r fenter hon yn cael ei hariannu gan Gynllun Rheoli Cynaliadwy o dan raglen Cymunedau Gwledig Datblygiadau Gwledig y Llywodreath Gymreig.

Cadw mewn cysylltiad, cyfranogwch.

Byddwn yn cynnal gweithgareddau amrywiol yn ystod y 12 mis nesaf. Os hoffech gyfranogi neu fod gennych rai syniadau, cysylltwch â Catherine ar urmyc.sdnalroomsywop@tcatnoc

Partneriath Rhostir Powys