Polisi Preifatrywdd

Polisi Preifatrwydd

Gallwch ddewis cyfyngu’r casgliad neu ddefnydd eich gwybodaeth personol yn y ffyrdd yma:
Pryd bynnag y gofynnir i chi lenwi ffurflen ar y wefan, edrychwch am y blwch y gallwch glicio i ddangos nad ydych eisiau i’r gwybodaeth  cael ei ddefnyddio gan unrhyw un ar gyfer  marchnata uniongyrchol, os ydych wedi cytuno yn flaenorol gyda ni i ddefnyddio eich gwybodaeth personol ar gyfer marchnata uniongyrchol, cewch newid eich meddwl unrhyw dro drwy ysgrifennu neu ebostio ni yn contact@powysmoorlands.cymru.

Ni werthwn, dosbarthwn na phrydleswm eich gwybodaeth personol i drydydd parti oni bai y cawn eich caniadtad neu ei bod hi’n ofynnol drwy’r gyfraith i ni wneud. Efallai y byddwn yn defnyddio eich gwybodaeth personol i yrru gwybodaeth hyrwyddol ynglun a trydydd partion cysidrwn y fyddai o ddiddorbed i chi os hoffech hyn ddigwydd. Gallwch ofyn am wybodaeth personol sydd gennym ynglun a chi o dan y Weithred Diogelu Data 1988. Mae taliad bach yn daliadwy. Os hoffech gopi o’r gwybodaeth amdanoch, ysgrifennwch i contact@powysmoorlands.cymru.

Os credwch for unrhyw wybodaeth sydd gennym arnoch yn anghywir neu’n anghyflawn, yna ysgrifennwch neu ebostiwch ni cyn cynted a phosib i’r cyfeiriad uchod. Cywirwn unwhyw wybodaeth anghywir ar unwaith.

Rydym wedi ymrwymo i sicrhau bod eich gwybodaeth yn ddiogel. Er mwyn atal mynediad heb awdurdod neu ddatgelaid, rydym wedi rhoi mesurau corfforol, electronig a gweithdrefnau rheoli i ddiogelu’r gwybodaeth yr ydym yn casglu ar-lein.

Sut yr ydym yn defnyddio cookies

Cookie yw ffeil fach sydd yn gofyn am ganiadtad i’w roi ar eich disc caled. Ar ol i chi gytuno, ychwanegir y ffeil ac mae’r cookie yn helpu dadansoddi traffig y we neu yn eich hysbysu pan fyddwch yn ymweld a gwefan penodol. Mae cookies yn caniadtau i geisiadau gwe ymateb i chi fel unigolyn. Gall geisiadau y we addasu ei weithrediadau i’ch anghenion, eich hoff a gas bethau drwy gasglu a chofio gwybodaeth am eich hoffterau.

Defnyddiwn “traffic log cookies” i nodi pa dudalennau a ddefnyddir. Mae hyn yn ein helpu i ddadansoddi data ynglun a traffig are y we a gwella ein gwefan er mwyn ei haddasu tuag at anghenion ein cwsmeriaid. Defnyddiwn y gwybodaeth yma ar gyfer dadansoddiad ystadegol yn unig, yna mae’r data yn cael ei ddileu.

Mae gan y cookies are y wefan hon dasgau gawhanol:

  • Cookies Angenrheidiol: mae angen y cookies yma i alluogi y wefan i weithio’n iawn. Nid ydynt yn casglu unrhyw data personol.
  • Cookies Ymarferoldeb: Defnyddir y cookies yma i gofio eich dewisiadau llywio er enghraifft. Maent yn casgly data yn ddiwenw ac ni allent ei rannu gyda unrhyw wasanaeth arall.
  • Cookies Dadansoddiadau: Defnyddiwn “Google Analytics” i olrhain cynulleidfa’r wefan. Cewch ddarllen mwy am polisi preifatrwydd Google Analytics yma.
  • Cookies Diogelwch: Defnyddiwn Cookies Diolgelwch i gynnal diogelwch y wefan ac i osgoi unrhyw ymosodiadau ar ein gweinyddwr.
  • Trydydd Partion: Weithiau allwn ddibynu ar wasanaethau drydydd bartion (Google maps, Youtube, Facebook). Efallai bydd y gwasanaethau yma yn defnyddio cookies ar gyfer eu defnydd eu hunain. Nid oes gennym unrhyw fynediad i’r data yma.

Yn gyffredinol mae cookies yn ein helpu ni i ddarparu chi gyda gwefan gwell, drwy ein gallugoi i fonitro pa dudalennau sydd fwyaf defyddiol i chi a pha rai sydd ddim. Nid yw cookie yn ein galluogi i gael fynediad i’ch cyfrifiadur nac i unrhyw wybodaeth amdanoch, heblaw am y data y dewisiwch i rannu gyda ni.

Gallwch ddewis i dderbyn cookies neu beidio. Mae rhan fwyaf o borwyr y we yn derbyn cookies yn awtomatig, ond fel arfer gallwch addasu gosodiadau eich porwr i wrthod cookies os y dymunwch. Gall hyn eich rhwystro rhag cymeryd mantain llawn o’r wefan.

Rydym yn cymeryd eich preifatrwydd o ddifrif ac rydym yn cydymffurfio gyda cyfraith diwetharaf yr UD a’r UE ynglun a cookies ac yn eich darparu chi gyda’r modd o ddileu cookies neu atal eich cyfrifiadur rhag eu derbyn yn y dyfodol.

Cadw mewn cysylltiad, cyfranogwch.

Byddwn yn cynnal gweithgareddau amrywiol yn ystod y 12 mis nesaf. Os hoffech gyfranogi neu fod gennych rai syniadau, cysylltwch â Catherine ar urmyc.sdnalroomsywop@tcatnoc

Partneriath Rhostir Powys